วิสัยทัศน์ กรมการขนส่งทางบก :: มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน || ค่านิยม :: SMD = บริการดี มีคุณธรรม นำสู่การพัฒนา || วิสัยทัศน์ สขจ.พบ. :: พัฒนาการขนส่งทางถนนให้ปลอดภัย ประชาชนพึงพอใจสูงสุด || ค่านิยม :: คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นทำ ล้ำเลิศผล || วัฒนธรรม :: ยิ้มด้วยใจ ใฝ่บริการ สานสามัคคี มีมาตรฐาน

facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี


javascriptMenu ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รย.3 รถกระบะ (สองประตู) รายละเอียด

javascriptMenu สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการนอกสถานที่ ตามโครงการออกหน่วยบริการนอกสถานที่เพื่อรับชำระภาษีประจำปี และออกใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียด

javascriptMenu ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การกำหนดวันอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ปรับปรุง**ยกเลิก ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด

javascriptMenu สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ปรับลดเวลาการปฏิบัติงานให้บริการรับชำระภาษีประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ห้างสรรพสินค้า
รายละเอียด

javascriptMenu มติคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนด และปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีท้องที่ทำการขนส่งภายในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัด รายละเอียด

javascriptMenu กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ.2557 รายละเอียดjavascriptMenu ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

javascriptMenu กรมการขนส่งทางบก ได้จัดทำโปรแกรมตารางค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางทั่วประเทศ หมวด 2 และ 3 และโปรแกรมตรวจสอบอัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทาง หมวด 2 สามารถค้นหาและตรวจสอบอัตราค่าโดยสารได้ที่..  

กลุ่มข้อกำหนดการขนส่งประจำทาง • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 50 รายการ (20 ก.ค. 58)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อประชาสัมพันธ์การประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถ หมวดอักษร บพ (เพชรบุรี) ประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี (20 ก.ค. 58)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเปลี่ยนประตูโรงตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี (9 ก.ค. 58)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัยข้าราชการ บริเวณชั้น 4 สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี (8 ก.ค. 58)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหญิงชายและคนพิการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี (27 เม.ย. 58)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (11 มี.ค. 58)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ (3 ก.พ. 58)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเข้าโรงตรวจและประตูทางเข้า-ออก สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ (5 พ.ย. 57)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด (18 ส.ค. 57)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (18 ส.ค. 57)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขา ถังบำบัดไขมันและบ่อดักไขมัน (23 เม.ย. 57)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (16 ส.ค. 56)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (16 ส.ค. 56)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อหมวกนิรภัย (30 เม.ย. 56)
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขา อ.ชะอำ (กั้นผนังเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) (8 พ.ย. 55 )
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (20 ส.ค. 55 )
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (20 ส.ค. 55 )
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี (17 ม.ค. 55 ) • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า (9 เม.ย. 58 )
 • ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การกำหนดวันอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (29 ต.ค. 57 )
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า (13 มี.ค. 57 )
 • ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดแผนการนำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษี ออกเปิดประมูลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 (15 มิ.ย. 56 )
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 16 รายการ (19 มี.ค. 56 )
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า (30 ม.ค. 56 )
 • ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปี ตามพรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (8 ม.ค. 56 )
 • ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 2665 ลี้ - บ้านกอ (9 ธ.ค. 54 )
 • ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดพังงา เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง [ท่าเทียบเรือคุระบุรี - บางติบ] (30 พ.ย. 54 )
 • ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการ ครั้งที่ 2 [สายที่ 8187 เพชรบุรี - หมู่บ้านชลประทาน] (28 ก.ย. 54 )
 • ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการ ครั้งที่ 2 [สายที่ 1764 เพชรบุรี - ตำบลขนอน] (28 ก.ย. 54 )
 • ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการ ครั้งที่ 3 [สายที่ 8192 ท่ายาง - โป่งเกตุ] (28 ก.ย. 54 )
 • ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง เส้นทางหมวด 3 สายที่ 423 เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (5 ก.ย. 54 ) • เรื่องน่ารู้

 • ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยตรวจดูและขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2546
 • ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เรื่อง การรับรองโรงเรียนสอนขับรถและการอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ
 • ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับส่งนักเรียน

 • กรมการขนส่งทางบก
  ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (1584)
    โรงเรียนสอนขับรถ
    จังหวัดเพชรบุรี
    ถวายพระพรออนไลน์

  ที่อยู่ :: สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  email : phetchaburi@dlt.go.th     โทรศัพท์ 032-428087