สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดตั้งและเปิดทำการครั้งแรกประมาณปี 2505 โดยในการเปิดทำการครั้งแรกได้เช่าอาคารเป็นบ้านไม้สองชั้น ตั้งอยู่ในซอยทรัพย์สิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาในปี 2507 กรมการขนส่งทางบกได้อนุมัติให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีจัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารสำนักงานขึ้น เป็นอาคารแบบเก่าสองชั้น ในพื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน 71 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และย้ายที่ทำการมาอยู่สำนักงานแห่งใหม่เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2510 และต่อมาเมื่อปี 2534 ได้ปลูกสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เป็นอาคารสองชั้นในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับให้บริการประชาชนจนถึงปัจจุบัน

ภารกิจหลักของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรับผิดชอบงานด้านประกอบการขนส่ง การรับจัดการขนส่ง การสำรวจ รวบรวมจัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการขนส่ง การตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายรถยนต์ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง ดำเนินการด้านสถานีขนส่ง ควบคุม ดูแลสถานตรวจสภาพรถ โรงเรียนสอบขับรถ และสถานีขนส่งของเอกชน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบงานให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถ การตรวจสภาพรถ การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยมีการแบ่งงานภายในดังนี้

งานบริหารงานทั่วไป
     มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี การจัดทำแผนงาน การจัดทำงบประมาณ การพัสดุ งานรับชำระภาษีทางไปรษณีย์ งานรับชำระภาษีทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด งานรับชำระภาษีต่างภูมิลำเนา งานธุรการทั่วไป และช่วยงานด้านตรวจการ งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งของสำนักงานขนส่งจังหวัด

กลุ่มวิชาการขนส่ง
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการสำรวจ รวบรวม จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง เพื่อวางแผนการจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด กำหนด ปรับปรุง ยกเลิก เส้นทางการเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทาง รถขนาดเล็ก และส่วนบุคคล ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการขนส่ง หรือผู้ประจำรถและรถที่ใช้ในการขนส่ง การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท การตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ การดำเนินการส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การประชาสัมพันธ์ และการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านการบันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

ฝ่ายทะเบียนรถ
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านทะเบียนรถและจัดเก็บภาษีรถ การตรวจสอบรถ การตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ช่วยงานด้านการตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ การดำเนินการส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง

ฝ่ายตรวจสภาพรถ
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบรถ การตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ช่วยงานด้านการตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ การดำเนินการส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย รถยนต์ ได้แก่ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตและอื่นๆ ช่วยงานด้านการตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ การดำเนินการส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้าใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล การตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก และตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมทั้งการบริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถ (เว้นแต่การจดทะเบียนรถ) การตรวจสอบรถและการตรวจสภาพรถ การดำเนินการด้าน ใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (อำเภอชะอำ)

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี มีขอบข่ายความรับผิดชอบในการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด อำเภอ เขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอท่ายาง และอำเภอแก่งกระจาน และอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ จำนวน 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอำ