การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ


ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกการดำเนินการด้านทะเบียนรถ

การจดทะเบียนรถ การโอนกรรมสิทธ์ การย้ายรถเข้า การย้ายรถออก
การย้ายปลายทาง การเปลี่ยนสี การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การชำระภาษีประจำปี
  การแจ้งไม่ใช้รถ การแจ้งใช้รถ